HUKUK ÇALIŞMA GRUBU

Grubun çalışmaları üç ana eksen etrafında toplanmaktadır:

1. Fıkıh/İslam Hukuku: Fıkıh ile hayat arasındaki dengenin kurulabilmesi için ülkemiz, İslam dünyası ve tüm dünyadaki fıkıh alanındaki birikimin değerlendirilmesi, geleneksel mirasımızla çağdaş İslâm-fıkıh düşüncesinin buluşturulması ve fıkhî-ilmî faaliyetlerin hem nazarî hem de amelî açıdan daha sağlıklı bir zeminde ilerlemesini sağlamayı hedeflemektedir. Fıkhın çağdaş meselelere cevap verme kapasitesi ve bu alanda ortaya konulan son dönem Müslüman çabalarının değerlendirilmesi ve varsa aksayan yönlere dikkat çekilerek İslâm ilim öğrencilerine ve ilmî faaliyetlere bu mânada ufuk açıcı bir katkı verilmesi amacıyla grubumuz çeşitli projeler geliştirmektedir. 

2. Klasik Osmanlı Hukuk Düşüncesi: Bu başlık altında toplanan faaliyetler, Osmanlının klasik döneminde gerçekleştirilen hukuk çalışmalarının araştırılması ve analizi amacını taşımaktadır. Burada salt bir tarih çalışmasından çok fıkhın halihazır durumuna ışık tutacak bir tarih ve gelenek analizi yapılacaktır. 

3. Karşılaştırmalı Hukuk: Çalışma grubumuzun üzerine eğileceği üçüncü faaliyet alanı, hukuk düşüncesi ve felsefesi alanında günümüz dünyasında geliştirilen en son ve en güncel tartışma alanlarının ve fikirlerin klasik ve çağdaş fıkıh birikimimizle mukayesesidir. Burada insan hakları, demokrasi, özellikle post-modern felsefenin yol verdiği çok kültürlülük ve benzeri olguların İslâm düşüncesi açısından ele alınmasını amaçlıyoruz.