İSAR EĞİTİM PROGRAMI BAŞVURUSU AYDINLATMA METNİ

28 Haziran 2021
14:51

                                               İSAR EĞİTİM PROGRAMI BAŞVURUSU AYDINLATMA METNİ

 1. 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) uyarınca, kişisel verileriniz; veri sorumlusu olarak Abdullah Tivnikli İSAR Vakfı (“İSAR”) tarafından aşağıda açıklanan kapsamda işlenebilecektir.
 2. Kişisel Veri İşleme Yöntemleri ve Hukuki Sebepleri

İSAR, kişisel verileri doğrudan eğitim için başvuru yapan talebi yapan öğrencilerin kendisinden, ilgili başvuru formu, e-mail, telefon ile Kanun’da belirtilen kişisel veri işleme şartlarına uygun olarak İSAR’ın adayları eğitim programına kabulü için değerlendirilmesi ve sonrasında eğitim sürecinde değerlendirme, iletişim kurulması başta olmak üzere aşağıda belirtilen amaçlarla sınırlı olarak, Kanun’un 5. ve 6. Maddelerinde belirtilen hukuki sebepler doğrultusunda işlenecektir:

 1. Veri Kategorileri ve Örnek Veri Türleri ve İşleme Dayanakları

Eğitim Programına Başvuran Öğrenci

Kimlik Bilgisi

Adı-Soyadı, Doğum Tarihi, TC Kimlik Numarası, Nüfusa Kayıtlı Olduğu Yer

İletişim Bilgisi

Kişiyle ilişkilendirilen e-mail, telefon no, cep telefonu, adresi, ikametgâh, adres kayıt sistemi kayıtları

 

Eğitim Bilgisi

Okuduğu Üniversite ve Not Bilgisi

Finansal Bilgi

Kişisel veri sahibiyle ilişkilendirilen banka hesap numarası

Aday Başvuru Açıklamaları

Başvuru formunda yapılan diğer açıklamalar

Özel Nitelikte Kişisel Veri

Din Bilgisi, katıldığı dini/kültürel faaliyetler

Öğrenci Aile Bireyleri Kimlik ve İletişim Bilgisi

Ad, Soyad, Meslek Bilgisi ve İletişim Bilgileri

 

 1. Kişisel Verilerin Hangi Amaçla İşleneceği
 • Eğitim başvurusu yapan öğrencilerin başvurularının alınması ve değerlendirilmesi,
 • Eğitime hak kazanan öğrencilerin eğitim programı boyunca kurum içi gerekli faaliyetlerin icrası kapsamında işlenmesi
 • Eğitim programına devamı boyunca eğitim için gerekli başarı şartlarının sağlanıp sağlanmaması bakımından değerlendirilmesi
 1. İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçlarla Aktarılabileceği

Eğitime başvuran öğrenci verileri; yukarıda belirtilen amaçların gerçekleştirilmesi doğrultusunda ve bu amaçların yerine getirilmesi ile sınırlı olarak; Lise Yaz Programları ekibi Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve yukarıda belirtilen amaçlarla sınırlı olarak yurtiçinde veya yurtdışında işlenebilecektir.

 • Başvurumu formunun yurtdışındaki veri işleyenler bakımından yurt dışında saklanması nedeniyle aktarılabilmesi
 • İSAR Vakfı’nın eğitim programının denetlenmesi kapsamında Vakıflar Genel Müdürlüğü’ne aktarılabilmesi
 • Talep edilmesi halinde ilgili Kanunlar uyarınca kamu kurum ve kuruluşlarına iletilmesi
 1. Kişisel Verilerin Saklanma Süreleri:

Kişisel verilerin saklanma süreleri, başvuru yapan ancak reddedilen ve eğitim programına Kabul edilen öğrencilerin verileri bakımından ayrı ayrı belirlenmiştir.

İligili Kişi

Veri Kategorileri

Saklanma Süreleri

Eğitim Programına Başvuran ve Başvurusu Reddedilen ya da Kabul Edilmesine rağmen Eğitime Başlamayan Öğrenciler

C bendinde belirtilen veri kategorileri

Başvuru tarihinin sona ermesinden sonra en fazla 1 yıl

Eğitim Programına Kabul Edilen ve Eğitime Başlayan Öğrenciler

C bendinde belirtilen veri kategorileri

İSAR ile ilişkinin sona ermesi sonrasında en fazla 1 yıl[EK1] 

 

 1. Kişisel Veri Sahibi Olarak Kanun’un 11. Maddesinde Sayılan Haklarınız

 

 • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
 • KVK Kanunu 7. maddede öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 • (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme
 1. Veri Güvenliği[EK2] 

İSAR, öğrencilerin ve aile bireylerinin yukarıda belirtilmiş olan verilerini veri tabanları, e-mail ve bilgisayarda, ilgili burs başvuru sistemlerinde ve eğitim başvurusuna ilişkin dokümanların hard copy olarak saklanması gerektiği durumlarda ise sadece yetkili olan kişilerin erişebildiği kilitli dolaplarda muhafaza etmektedir.

 1. İlgili Kişilerin Hakları için İSAR’a Başvuru

Kişisel veri sahipleri olarak, haklarınıza ilişkin taleplerinizi iletisim@isar.org.tr e-mail adresinden İSAR’a iletmeniz durumunda talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, İSAR tarafından Kişisel Verileri Koruma Kurulunca belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır.