İSAR EĞİTİM PROGRAMI BAŞVURUSU AYDINLATMA METNİ

28 Haziran 2021
14:51

İSAR TEMEL EĞİTİM PROGRAMI BAŞVURUSU

AYDINLATMA METNİ

1. Veri Sorumlusu

1.1. 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) uyarınca, aşağıda yer alan kişisel veriler; veri sorumlusu sıfatıyla İstanbul Araştırma ve Eğitim Merkezi (“İSAR”) tarafından işlenebilecektir.      

2. Kişisel Veri İşleme Yöntemleri ve Hukuki Sebepleri

2.1. İSAR Temel Eğitim Programı (“Program”) için başvuru yapan kişilerden başvuru formu, e-posta, telefon ve sair yollar ile elde edilecek kişisel veriler, Kanun’da belirtilen kişisel veri işleme şartlarına uygun olarak aşağıda belirtilen amaçlarla Kanun’un 5. ve 6. Maddelerinde belirtilen hukuki sebepler doğrultusunda işlenecektir.

3. Örnek Veri Kategorileri ve Türleri

Eğitim Programına

Başvuran Öğrenci

Kimlik Bilgisi

Adı-Soyadı, Doğum Tarihi, T.C. Kimlik Numarası, Nüfusa Kayıtlı Olduğu Yer

İletişim Bilgisi

E-posta Adresi, Sabit veya Mobil Telefon Numarası, Yerleşim Yeri ve sair Adres Kayıt Bilgilerine Dair Kayıtları

Eğitim Bilgisi

İlk ve Ortaöğretim Mezuniyet, Kayıtlı Olunan Üniversite ve Not Bilgileri

Finansal Bilgi

Kişisel Veri Sahibiyle İlişkilendirilen Banka Hesap Numarası

Aday Başvuru Açıklamaları

Başvuru Formunda Yapılan Diğer Açıklamalar

Özel Nitelikte Kişisel Veri

Din Bilgisi, Katıldığı Dini/Kültürel Faaliyetler

Başvuru Sahibinin Aile Bireylerine Ait Kimlik ve İletişim Bilgileri

Ad, Soyad, Meslek ve İletişim Bilgileri

 

4. Kişisel Verilerin Hangi Amaçla İşleneceği

4.1. Başvurucuya ait kişisel veriler şu amaçlarla işlenebilecektir:

   a) Programa başvuran öğrencilerin başvurularının alınması ve değerlendirilmesi,

   b) Program boyunca eğitim-öğretim faaliyetlerin yürütülmesi,

   c) Programa devam edilebilmesi için gerekli başarı şartlarının sağlanıp sağlanmadığının                   denetlenmesi,

   d) Program kapsamında bazı öğrencilere yapılabilecek burs vb. nakdi yardımların                             gerçekleştirilmesi.

5. İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçlarla Aktarılabileceği

5.1. Programa başvuran öğrencilere ait kişisel veriler; Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve yukarıda belirtilen amaçlarla sınırlı olarak yurtiçinde veya yurtdışında işlenebilecektir.

5.2. Ayrıca bu veriler;

   a) Başvuru formunun yurtdışındaki veri işleyenler tarafından yurt dışında saklanması                         nedeniyle,

   b) Abdullah Tivnikli İSAR Vakfı’nın eğitim programının denetlenmesi kapsamında Vakıflar                 Genel Müdürlüğü’ne,

   c) Talep edilmesi halinde ilgili Kanunlar uyarınca kamu kurum ve kuruluşlarına,                                 aktarılabilecektir.

6. Kişisel Verilerin Saklanma Süreleri

6.1. Kişisel verilerin saklanma süreleri, veri sahiplerinin başvuru sonucu ve programa başlama durumuna göre şu şekildedir:

Veri Sahibi

Veri Kategorileri

Saklama Süreleri

Programa Başvuran ve Başvurusu Reddedilen ya da Başvurusu Kabul Edilmesine Rağmen Programa Başlamayan

Yukarıda 3. Maddede Belirtilen Veri Kategorileri

Başvuru Tarihinin Sona Ermesinden İtibaren En Fazla 1 Yıl

Başvurusu Kabul Edilen ve Programa Başlayan

Yukarıda 3. Maddede Belirtilen Veri Kategorileri

İSAR ile İlişkinin Tamamen Sona Ermesinden İtibaren En Fazla 1 Yıl

 

7. Veri Sahibinin Hakları

7.1. Veri sahibi, Kanun’un 11. maddesi uyarınca şu haklara sahiptir:

  • Kişisel verilerinin işlenip işlenmediğini öğrenme,
  • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
  • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
  • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
  • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
  • Kanun’un 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
  • (e) ve (f) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
  • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme

8. Veri Güvenliği

8.1 Öğrencilerin ve aile bireylerinin yukarıda belirtilmiş olan verileri, dijital ortamda veri tabanları, e-posta, bilgisayar ve ilgili başvuru sistemlerinde; program başvurusuna ilişkin belgelerin basılı kopyalarının saklanmasını gerektiren durumlarda ise sadece yetkili olan kişilerin erişebildiği kilitli dolaplarda İSAR tarafından muhafaza edilecektir.

9 İlgili Kişilerin Hakları için İSAR’a Başvuru

9.1 Kişisel veri sahipleri, haklarına ilişkin taleplerini iletisim@isar.org.tr e-posta adresinden İSAR’a iletebilecektir. Talepler niteliklerine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, İSAR tarafından Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nca belirlenen tarife uyarınca ücret talep edilebilecektir.