TARİH YAZIMI VE KAYNAKLARI ATÖLYESİ: HASAN KARATAŞ

21 Kasım 2014
17:11

Bu atölyenin amacı katılımcılara yirminci yüzyılda başlıca Avrupa ve Kuzey Amerika'da oluşup gelişen tarih yazımı teorilerini ve eğilimlerini tanıtmaktadır. Atölyenin ikincil amacı ise Osmanlı tarihinin önemli kaynaklarının varolan Osmanlı tarih yazıcılığının gelişimi muvacehesinde incelenmesidir. Son iki yüzyılda tarih yazıcılığının gelişiminde Batı tarihçiliğinin öncülüğü tartışılmazdır. Ondokuzuncu yüzyılın ikinci yarısından itibaren yükselen bilimsel tarihçilik yirminci yüzyılın dünya savaşları, siyasi cereyanları ve toplumsal hercümerci ile beraber ortaya çıkan fikri akımların tesirinde kalarak yeni yazım teknikleri, yaklaşımlar ve metodolojiler geliştirmiş, ve tarih yazımının ilgi alanlarını genişletmiştir. Osmanlı tarihçiliği de bu gelişmelere bigane kalmamış ve Avrupa tarih yazıcılığın yaklaşımlarını yerli kaynaklara ve konulara tatbik etmiştir. Tarih yazımının son iki asırdaki sergüzeştini ve Osmanlı tarihçiliğine yansımalarını bu atölye, İngilizce ve Türkçe makaleler ve Osmanlıca birincil kaynaklar eşliğinde katılımcılara tanıtacaktır.  Atölyeye katılım şartı okuma düzeyinde İngilizce ve Osmanlıca bilgisidir.